Stadgar för AMPRNet Sverige avdelning Stockholm

Antagna vid konstituerande möte 2023-11-29

 1. Ändamål
 2. Avdelningen är en ideell förening som inom sitt geografiska verksamhetsområde självständigt bedriver verksamhet utifrån de gemensamma principerna och med samma ändamål som föreskrivs i stadgarna för huvudföreningen AMPRNet Sverige: att förvalta de resurser som ställs till föreningens förfogande och att skapa allianser baserade på dessa resurser med icke-kommersiell samhällsnytta som ledstjärna.
  Stockholms-regionens medlemmar har vid ett medlemsmöte 2023-03-14 antagit följande konkretisering:
  • Bereda radioamatörer tillfälle att experimentera och fördjupa sina kunskaper inom Internetteknikområdet
  • Driva ett icke-kommersiellt Internetsegment som ger medlemsorganisationerna (FRO-avdelningar och amatörradioklubbar) Internet-access.
  • Erbjuda beredskapsansvariga organisationer en extra livlina i extraordinära situationer, när andra alternativ inte finns eller är otillräckliga, som fungerar globalt, nationellt, regionalt eller lokalt så långt som möjligt även om nätet trillar isär.

 3. Firma och säte
 4. Avdelningens firma är AMPRNet Stockholm. Dess säte är Stockholms kommun.
  Avdelningen bedriver verksamhet inom regionerna Stockholm (AB), Uppsala (C) och Gotland (I). Regionerna C och/eller I kan när de så önskar konstituera en egen avdelning. Avdelningens verksamhetsområde justeras då utan krav på stadgeändring.

 5. Medlemmar
 6. Avdelningens medlemmar är organisationer och enskilda personer verksamma inom verksamhetsområdet, som stöder avdelningens ändamål och har erlagt den fastställda årliga medlemsavgiften senast dagen före årsmötet.

  Medlem har rätt att avsäga sig medlemskap utan förhandsvarsel. Erlagd avgift återbetalas ej.

  Medlem godkänner i samband med medlemsanslutningen att personuppgifter används enligt gällande lagstiftning. Registeruppgifter får inte lämnas till kommersiell verksamhet.

 7. Organisation
 8. Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlem som erlagt medlemsavgift har rösträtt, med en röst, vid samtliga medlemsmöten. Rösträtt kan utövas genom skriftlig fullmakt, begränsat till en fullmakt per närvarande medlem utöver den egna rösten.

  Verkställande organ är avdelningsstyrelsen som handhar avdelningens angelägenheter samt den löpande förvaltningen. Avdelningens ekonomiska skyldigheter är begränsade till avdelningens disponibla medel. Avdelningens medlemmar är icke ansvariga för föreningens skulder och förpliktelser.

  Avdelningsstyrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en övrig ledamot och två suppleanter, samtliga valda av årsmötet. Medlem i styrelsen skall vara en utpekad representant för en medlemsorganisation eller en enskild medlem som senast vid årsmötet har erlagt medlemsavgiften. En majoritet av medlemmarna i styrelsen skall inneha amatörradiocertifikat.

  Vid det konstituerande mötet väljs samtliga styrelseledamöter för minst ett år. Vid påföljande årsmöten väljs:

  Ordförande och vice ordförande varje år.

  Kassör, Övrig ledamot och Suppleant-1 udda år.

  Sekreterare och Suppleant-2 jämna år.

  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter gör framställan härom.

  Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre av föreningens valda styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande.

  Är ordförande ej närvarande, eller då ordföranden är jävig i en fråga, träder i första hand vice ordförande in. Om denne inte heller är närvarande, eller också är jävig, väljs annan styrelseledamot till mötesordförande.

  Medlem äger i regel, utan rösträtt, deltaga i styrelsens möten, s.k. öppet styrelsemöte. Styrelsen kan dock för frågor av känslig karaktär besluta om slutet möte eller en sluten del av möte.

  Vid omröstning inom styrelsen gäller, om inget annat sägs i dessa stadgar, enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst. Vid frågor om juridiskt förhållande till klubbar med nyttjandeavtal och de konsekvenser som kan uppstå därav, skall endast av föreningen valda styrelseledamöter delta i omröstningarna.

 9. Sammanträden
 10. Årsmöte skall hållas under februari månad. Extra medlemsmöte hålls när avdelningsstyrelsen, eller minst en fjärdedel av avdelningens medlemmar, skriftligen begär det.

  Avdelningsstyrelsen fastställer tid och plats för sammanträden.

  Kallelse till årsmöte och möte skall utsändas till medlemmarna, per brev eller epost, minst tre veckor i förväg. Den skall, förutom tid och plats för mötet, innehålla dagordning, förslag till verksamhetsplan och budget, förslag från styrelsen (propositioner), samt inlämnade motioner inklusive styrelsens kommentar till dessa.

  Motioner skall skriftligen inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet.

  Årsmötesförhandlingarna öppnas och leds intill dess mötesordförande valts av styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne av den styrelsen därtill utsett.

  Vid årsmötet skall följande ärenden upptas till behandling:

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
  3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
  4. Godkännande av dagordning
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
  7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  9. Val av ordförande och vice ordförande för 1 år
  10. Val av kassör, en övrig ledamot och suppleant-1 för två år udda år
  11. Val av sekreterare och suppleant-2 för två jämnt år
  12. Val av en revisor och en revisorsuppleant för 1 år.
  13. Val av valberedning för 1 år.
  14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår samt medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår.
  15. Förslag från styrelsen (propositioner)
  16. Motioner
  17. Övriga frågor (endast diskussion)
  18. Mötets avslutande

 11. Firmateckning
 12. Avdelningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig. I händelse av frånträde på egen begäran eller förfall av ordförande eller kassör kan styrelsen genom möte utse annan styrelsemedlem att ersätta vakanta funktioner.

 13. Räkenskaper och revision
 14. Avdelningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Styrelsens räkenskaper och förvaltning skall granskas av en revisor med suppleant. Dessa väljs på årsmötet för ett år.

  Verksamhets-, ekonisk och revisionsberättelse skall senast den 1 mars sändas till Huvudföreningen AMPRNet Sverige,

  Årsmötesprotokollet skall senast en månad efter årsmötet sändas till Huvudföreningen AMPRNet Sverige.

 15. Avgifter
 16. Årsmötet fastställer avdelningens medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår. Medlemskap träder i kraft när medlemsavgiften (för både avdelningen och huvudföreningen) erlagts. Medlemsavgiften till huvudföreningen överförs direkt till huvudföreningen. Medlemsavgift för fortsatt medlemskap skall erläggas årligen före årsmötet. Påminnelse om detta skall sändas ut tillsammans med årsmöteskallelsen.

 17. Nyttjande av föreningens anläggningstillgångar
 18. Anläggningar och utrustning under föreningens förvaltning nyttjas primärt av föreningens medlemmar och gäster. Styrelsen äger dessutom rätt att teckna och vidmakthålla s.k. nyttjandeavtal med andra organisationer om sekundärt nyttjande av föreningens anläggningar och utrustning. Regler och begränsningar för primärt och sekundärt nyttjande utfärdas av styrelsen.

 19. Uteslutning
 20. Medlem som inte erlägger medlemsavgift inom föreskriven tid avförs ur medlemsregistret. Medlem som bryter mot avdelningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar avdelningen eller dess syften, kan av styrelsen uteslutas ur avdelningen om minst 2/3 av styrelsens medlemmar är ense om beslutet. Dessförinnan skall styrelsen dock bereda vederbörande tillfälle att avge förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt till nästkommande årsmöte.

 21. Stadgeändring och upplösning av avdelningen
 22. För stadgeändring erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller likalydande beslut med enkel majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ett årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, samt att minst fyra veckor förflutit mellan dem.

  Beslut om avdelningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande protokollförda möten, varav ett årsmöte. För dylikt besluts giltighet fordras att sammanträdena utlysts i föreskriven tid, att minst fyra veckor förflutit mellan dem samt att vid bägge mötena minst 2/3 av de röstande medlemmarna varit ense om beslutet.

  Eventuella tillgångar överlämnas till huvudföreningen eller, om huvudföreningen är upplöst, till annan lämplig institution, för att användas i överensstämmelse med avdelningens ändamål. Beslut härom skall fattas på det sista av ovannämnda sammanträden.